Artikli v košarici ×

V nakupni košari ni artiklov.

Redoljub

REDOLJUB
SPLETNA PRODAJA

info pomoč:
tel. 070 377 577
info@redoljub.si

Redoljub d.o.o.: Splošni pogoji poslovanja

(1) Uporaba pogojev: Ti splošni pogoji poslovanja urejajo odnose med podjetjem Redoljub d.o.o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu prodajalec) in kupci pri prodaji in dostavi blaga iz prodajalčevega prodajnega programa. Uporabljajo se za vse kupce, ki uporabljajo blago za poslovne namene, zasebne namene ali nadaljnjo prodajo. Uporabljajo se za vse prodaje in dostave na področju Slovenije. Prodajalec ne prodaja in dostavlja v tujino. Z oddajo naročila kupec sprejema uporabo teh splošnih pogojev za urejanje pravnih razmerij med njim in prodajalcem.

(2) Prodajni program: Prodajalec določa prodajni program samostojno in je razviden iz spletnega kataloga. Prodajalec lahko kadarkoli brez poprejšnjega opozorila posamezne izdelke izloči iz prodajnega programa ali v prodajni program uvrsti nove izdelke.

(3) Blagovna znamka: Pri naročilu izdelka, ki ima v ceniku navedeno blagovno znamko, jamči prodajalec dobavo izdelka iste blagovne znamke, kot je naveden v ceniku. Pri izdelkih, ki v ceniku nimajo navedene blagovne znamke, prodajalec dobavi izdelek katerekoli znamke ali izdelek brez znamke, ki ima v spletnem katalogu navedene lastnosti in kvaliteto.

(4) Zaloga izdelka: V spletnem katalogu je za vsak posamičen izdelek navedena informacija, ali je izdelek na zalogi. Prodajalec preko spletne prodaje potrdi dobavo samo količine izdelkov, ki so na zalogi. V primeru naročila količine izdelkov, ki jih ima prodajalec na zalogi, prodajalec jamči dobavo v rokih, ki jih določajo ti pogoji glede na način dostave. V primeru naročila izdelka, ki ga ni na zalogi, ali količine izdelka, ki presega količino na zalogi, prodajalec jamči dobavo v rokih, ki jih glede na način dostave določajo ti pogoji od začetka naslednjega dne, ko je blago ponovno na zalogi. Na spletni strani naveden dobavni rok za izdelke, ki niso na zalogi, je izključno informativne narave.

(5) Cene: Cene izdelkov so določene v spletnem katalogu, ki se šteje za cenik. Cene lahko prodajalec kadarkoli spremeni brez poprejšnjega opozorila. Pri nakupu je veljavna cena v trenutku naročila in je po potrditvi naročila prodajalec ne more več spremeniti.

(6) Dobavni rok: Dobavni rok za blago na zalogi je naslednji dan po prejemu naročila in plačila. Za naročila in plačila, prejeta po koncu delovnega časa, se šteje, da so prejeta na začetku naslednjega dne. Informacija o dobavnem roku za blago, ki ni na zalogi, je izključno informativna in ne veže prodajalca.

(7) Delovni dan in delovni čas: Za dan se šteje po teh pogojih samo delovni dan. Sobote, nedelje in državni prazniki, ki so dela prosti dnevi, se ne štejejo za delovni dan. Delovni čas je od 9.00 do 15.00.

(8) Naročanje: Naročila sprejema prodajalec samo preko spletne strani. Naročila sprejema neprekinjeno. Glede roka dobave se za naročila, prejeta po koncu delovnega časa, šteje, da so prejeta na začetku naslednjega dne. Oddano naročilo zavezuje k plačilu samo kupca, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo ali dogovor o dobavi na odprt račun. Za ostale kupce je naročilo zavezujoče šele s plačilom predračuna; če prodajalec plačila ne prejme v roku osmih dni, naročilo stornira.

(9) Plačilo in dobava: Blago dobavlja prodajalec po prejemu plačila. Na odprt račun dobavlja prodajalec izključno kupcem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo. Način plačila izbere kupec izmed možnosti, ki so navedene na spletni strani. Ob naročilu kupec izbere način dobave: osebni prevzem, dostava s paketno distribucijo ali ekspresna dostava (če je možna glede na naslov kupca). Stroški prevoza za vsako vrsto dostave so navedeni na spletni strani.

(10) Prevzem: Kupec lahko naročeno blago prevzame naslednji dan po prejemu naročila in plačila med 9.00 in 15.00 v skladišču Redoljub, Pot heroja Trtnika 45, Ljubljana. O tem, da je blago pripravljeno za prevzem, prodajalec kupca obvesti z elektronskim sporočilom; prevzem je mogoč nemudoma po prejemu obvestila.

(11) Dostava: Prodajalec dostavlja samo na področju Slovenije. Prodajalec zaračunava stroške dostave in manipulacije v višini, navedeni na spletni strani. Če je spletna stran ob naročilu kupca opozorila, da naročenega blaga ni na zalogi, in je kupec sam izbral več dostav, prodajalec zaračuna vsako dobavo posebej. Če je prodajalec dostavil naročilo v več dostavah, spletna stran pa je kupcu potrdila prevzem enotnega naročila, so vse dodatne dostave istega naročila brezplačne.

(12) Popusti, bonusi in prodajne akcije: Popusti, izredni popusti in bonusi ter njihovi pogoji so navedeni na spletni strani (http://www.redoljub.si/akcije). Popusti se stalno spreminjajo, zato veljajo za prodajo izključno popusti v trenutku naročila. Predračun je veljaven osem dni.

(13) Jamstvo za stvarne napake in garancija: Prodajalec jamči za stvarne napake v skladu z obligacijskimi predpisi in predpisi o varstvu potrošnikov. Če je dobavil blago s stvarno napako, bo prodajalec na svoje stroške napako odpravil v razumnem roku, zamenjal blago ali vrnil kupnino. O stvarni napaki kupec obvesti prodajalca po elektronski pošti. Garancijo zagotavlja prodajalec samo za izdelke, za katere je to izrecno navedeno na spletni strani in katerim je priložen garancijski list.

(14) Reklamacije: Kupec je dolžan ob prevzemu ali dostavi blago pregledati in reklamacije sporočiti prodajalcu ali dostavljavcu nemudoma. Če je prejel pošiljko s poškodovano transportno embalažo, mora kupec to uveljavljati že dostavljalcu z vpisom pripombe ob svoj podpis v prevzemni dokument. Prodajalcu mora posredovati fotografijo poškodbe; če tega ne more, mora sestaviti zapisnik o poškodbi, ki ga podpišeta dostavljalec in kupec. Reklamacije glede količine blaga priznava prodajalec samo ob prevzemu ali dostavi, reklamacije glede napak na dobavljenem blagu pa osem dni po prejemu blaga. Prodajalec jamči, da bo manjkajoče blago ali blago z napako dostavil oziroma zamenjal brezplačno oziroma na svoje stroške v enakem roku, kot dobavlja to blago. Blago, vrnjeno prodajalcu, mora biti v originalni embalaži in nepoškodovano.

(15) Odstop od pogodbe in vračilo: Kupec ima pravico odstopiti od sklenjene pogodbe v roku 14 dni od prejema blaga, ne da bi moral za odstop navesti razlog. To lahko stori tako, da obvesti prodajalca z obvestilom na njegov elektronski naslov, v katerem navede podatke kupca in podatke o naročilu ali računu pogodbe, od katere odstopa. Kupec lahko kupljeno blago vrne prodajalcu sam na svoje stroške, ali pa obvesti prodajalca, naj blago dvigne na stroške kupca. Za dvig blaga prodajalec zaračuna kupcu stroške v višini 5.99 EUR. Blago, vrnjeno prodajalcu, mora biti v originalni embalaži in nepoškodovano, sicer prodajalec stroške vzpostavitve prvotnega stanja blaga zaračuna kupcu, vendar največ do vrednosti blaga. Prodajalec kupnino vrne kupcu nemudoma, najkasneje v roku 14 dni od prejema blaga.

(16) Izključitev odstopa od pogodbe: Kupec ne more odstopiti od sklenjene pogodbe v primeru izdelkov po naročilu (specifikaciji) kupca, če je kupec že zavrgel originalno embalažo, če je izdelek očitno že uporabljal ali če je uničil pečat na varovalni embalaži izdelka.

(17) Pritožbe in poprodajne aktivnosti: Kupec lahko pritožbe ali druge pripombe v zvezi z izvrševanjem pogodbe posreduje prodajalcu na njegov elektronski naslov ali preko kontakta na spletni strani. Prodajalec bo pritožbo obravnaval nemudoma oziroma brez odlašanja. Za poprodajne aktivnosti in pomoč v zvezi z uporabo izdelkov, lahko kupec prodajalca kontaktira na njegov elektronski naslov ali telefonsko.

(18) Izdelki po naročilu: Za izdelke po naročilu pošlje prodajalec kupcu ponudbo na podlagi njegovega povpraševanja. Zanje velja splošni izdelavni rok 5 tednov po prejemu potrditve specifikacije in plačilu avansa, če ni drugače dogovorjeno. Dejansko dobavljena in zaračunana količina lahko pri količinah do 1000 kosov znaša +/- 10%, nad 1000 kosov pa +/- 5%. Če kupec izrecno želi točno naročeno količino, se cena poviša za 10 %. Filmi in orodja, uporabljena za izdelavo izdelkov ostanejo v lasti proizvajalca. Pri izdelkih po naročilu je izključen odstop kupca od pogodbe.

(19) Shranjevanje podatkov: Naročilo, ki predstavlja sklenitev pogodbe, vključno z vsemi vnesenimi podatki o kupcu, se trajno shrani na spletni strani. Registriranim kupcem so podatki neprekinjeno dostopni na spletni strani preko povezave »moj račun«. Neregistrirani kupci lahko podatke zahtevajo po elektronski pošti in prodajalec jim ponovno pošlje elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila ali druge zahtevane podatke.

(20) Varovanje osebnih podatkov: Prodajalec se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke o kupcih uporabljal izključno za potrebe izpolnitve pogodbe, jih uporabljal izključno v skladu s predpisi, ki varujejo zbiranje in uporabo osebnih podatkov ter trajno varoval njihovo tajnost in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Kupec z vnosom podatkov na spletni strani pooblašča prodajalca za zbiranje in uporabo kupčevih osebnih podatkov na takšen način.

(21) Pristojnost: Za reševanje morebitnih sporov v zvezi z medsebojnimi poslovnimi odnosi med prodajalcem in kupcem na podlagi teh pogojev, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

(22) Veljavnost splošnih pogojev: Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za vsa naročila, oddana na spletni strani od vključno 15.6.2021 do začetka veljavnosti novih splošnih pogojev poslovanja.